[FWO] Oproep SBO gelanceerd: Strategisch Basisonderzoek | Call SBO launched: Strategic Basic Research

SBO-projecten: FWO-Vlaanderen lanceert de oproep voor 2024 met uiterste indiendatum vrijdag 27 september 2024 (17u).

De nadruk van strategisch basisonderzoek ligt op risicovol, inventief en vernieuwend onderzoek, waarbij het (strategisch belang en de omvang van de lange termijn valorisatieperspectieven in Vlaanderen duidelijk aanwezig zijn. Het SBO-programma heeft 2 finaliteitsdelen: economische of maatschappelijke finaliteit.

 

 Informatiesessie

Op 20 juni 2023 (9:30-11:30) zal FWO de nieuwe oproep toelichten via een online informatiesessie. Deelnemen kan via deze BlackBoard-link.

 • Inloggen met voor- en familienaam
 • Controleer of de instellingen van je browser correct zijn met deze handleiding 
 • De infosessie zal in het Engels worden gegeven

Verkennend gesprek

 • Een aanvraag indienen met UGent? Vraag een verkennend gesprek aan via karen.cure@ugent.be.
 • Potentiële indieners kunnen ook een verkennend gesprek aanvragen bij het FWO. Bezorg hen een kort abstract en de belangrijkste vragen (max. 1 A4) op sbo@fwo.be en opgave van een aantal mogelijke data waarop dit gesprek kan plaatsvinden (via video-conference).

Indienen

Alle aanvragen worden ingediend via het e-loket van FWO. De hoofdpromotor zal het project moeten aanmaken, de administratieve gegevens invullen, de bijlagen opladen en indienen bij zijn onthaalinstelling. De onthaalinstelling dient, na akkoord, finaal in bij FWO. Dit akkoord vervangt de intentieverklaring.

 

Vooraanmelding

Ten laatste vrijdag 13 september 2024 (17u) moet een eerste versie van uw project ingediend worden, via het e-loket. Deze vooraanmelding is verplicht en moet minstens volgende gegevens bevatten:

 • tabblad “General”: projecttitel en looptijd
 • tabblad “Samenvatting”: niet-vertrouwelijke samenvatting en beschrijving van de wetenschappelijke en valorisatie innovatiedoelstellingen
 • tabblad “Applicants": volledige samenstelling van het projectconsortium
 • tabblad “Peer Review”: specificatie van de onderzoekstopic, keuze van het thematisch SBO-expertpanel en eventueel te wraken deskundigen (max. 3)
 • tabblad “Consent”: toestemming geven door de aanvaarding van de verklaring

 De effectieve indiening bij het FWO gebeurt door DOZA tegen ten laatste 27 september 2024 (17u).

 

Budget

Het maximum aan te vragen bedrag bedraagt 425.000 per projectpartner per jaar.

Het totaal projectbudget ligt rond 1,7 miljoen (exclusief overhead).

Hulp bij budgetopmaak nodig? Neem contact op met de afdeling Onderzoekscoördinatie van de Universiteit Gent, via vlaams-federaal@ugent.be.

 Meer info

Meer info is terug te vinden op de website van FWO

Contact UGent

 

*** 

 

SBO projects: FWO-Flanders launches call for 2024 with deadline Friday 27 September 2024 (17:00).

The emphasis of strategic basic research is on high-risk, inventive and innovative research, where the (strategic) importance and scope of long-term valorization prospects in Flanders are clearly present. The SBO program has 2 finality parts: economic or societal finality.

 Information session

On 20 June 2024 (9:30-11:30), FWO will explain the new call through an online information session. You can participate via this BlackBoard link.

 • Login with first and last name
 • Make sure your browser settings are correct with this guide
 • The information session will be given in English

Exploratory interview

 • Preparing an application with UGent? Request an exploratory interview at karen.cure@ugent.be.
 • Potential applicants can also request an exploratory interview with the FWO. Provide them with a short abstract and the most important questions (max. 1 A4) at sbo@fwo.be and an indication of a number of possible dates on which this interview can take place (via video conference).

Submission

All applications are submitted via FWO's e-loket. The principal promoter will have to create the project, complete the administrative data, upload the attachments and submit it to his/her receiving institution. After approval, the receiving institution submits the final application to FWO. This approval replaces the letter of intent.

 

Pre-registration

A first version of your project must be submitted via the e-loket no later than Friday 13 September 2024 (17:00). This pre-registration is mandatory and must contain at least the following information:

 • “General” tab: project title and duration
 • “Summary” tab: non-confidential summary and detailed scientific and valorisation innovation objectives
 • “Applicants” tab: full composition of the project consortium
 • “Peer Review” tab: specification of the research topic, selection of the thematic SBO expert panel and experts to be avoided (optional, max. 3)
 • “Consent” tab: consent should be given by accepting the declaration

·        The effective submission to the FWO is done by DOZA by 27 September 2024 (17:00) at the latest.

Budget

The maximum amount that can be requested is 425,000 per project partner per year.

The total project budget is around 1.7 million (excluding overhead).

Need help with budget formatting? Contact the Ghent University Research Coordination Department at vlaams-federaal@ugent.be.

 

More info

More information can be found on the FWO website.

 

Contact UGent

5 juni 2024 09:56