Programma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL) - oproep 2016

Jaarlijks wordt door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het programma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek leefmilieu, kortweg TWOL, opgemaakt.

Het voorliggend indicatief TWOL-programma 2016 geeft een overzicht van de geplande onderzoeksprojecten (63 effectief en 14 reserve), ingedeeld volgens de thematiek van de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2014-2019.

Er kan worden gesteld dat de meest beleidsrelevante onderzoeksvoorstellen werden geselecteerd. Naast de onderzoeksvoorstellen van operationele aard zijn onderzoeksprojecten waarbij een strategische visie wordt ontwikkeld of waarbij direct gevolg wordt gegeven aan de bestaande onderzoeksprioriteiten, ongeveer in gelijke mate aanwezig in het TWOL-programma 2016.

Thema’s:
Horizontale oriëntaties

  • Vergroening van de economie
  • Eenvoudige en doeltreffende instrumenten

Verticale oriëntaties – Themabeleid

  • Water
  • Bodem en ondergrond
  • Lucht
  • Hinder
  • Afval en materialen
  • Klimaat

Beleidsondersteuning en -integratie

U vindt de volledige TWOL-oproep op de volgende website: TWOL2016

Elk onderzoeksproject wordt, zelfs na goedkeuring van dit TWOL-programma door de bevoegde minister, afzonderlijk uitbesteed. Conform de wetgeving op de overheidsopdrachten worden potentiële opdrachtnemers gecontacteerd of via het Bulletin der Aanbestedingen geïnformeerd en nadien volgens de gehanteerde procedure geselecteerd.

De afdeling Onderzoekscoördinatie stelt voor dat alle geïnteresseerde onderzoekers aan de afdeling Onderzoekscoördinatie laten weten naar welke thema’s de interesse uitgaat (met vermelding van OL-nummer samen met een woordje uitleg en met aanduiding van een contactpersoon). U kunt deze informatie mailen naar Lieve Huys.

 

Het gaat hier dus NIET om een call for proposals. Het is enkel een lijst van onderzoeksprojecten die vermoedelijk in het jaar 2016 (of later) zullen worden uitbesteed en opgestart. Dit programma wordt dan ook louter ter informatieve titel bekendgemaakt. Deze informatie kan bijdragen tot de voorbereiding van de uitbesteding, die desgevallend later op het jaar volgt.

10 juni 2016 00:00