Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 44 Gekozen categorie: Integer onderzoeken. Zoek in alle tips


Nagoya: Hoe vind ik de ABS-wetgeving van een bepaald land?

Online wetgeving vinden Bezoek de website van het ABS Clearing House. Deze fungeert als een goed geactualiseerde bron van informatie die haar door de partijen bij het protocol is verstrekt.Indien een land wetgeving inzake ABS aanneemt, moet het alle relevante informatie doorsturen naar deze website, die fungeert als ...    Lees verder

level: algemeen


Kwaliteit van een wetenschappelijk tijdschrift beoordelen

Onderzoekers kunnen uit tienduizenden tijdschriften kiezen om hun onderzoeksresultaten te verspreiden. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen welke betrouwbaar zijn. Generieke richtlijnen Think. Check. Submit is een checklist om je te helpen om betrouwbare tijdschriften en uitgevers te selecteren. Hebben (vele) betrouwbare peers ook gepubliceerd in het tijdschrift? Wie ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: waarom is het belangrijk om mij te houden aan deze wetgeving?

Bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen Als je persoonsgegevens verwerkt is het jouw taak om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Hiervoor moet je de mogelijke risico’s verbonden aan de ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: Wanneer verwerk ik persoonsgegevens met een hoog risico en wanneer moet ik een GEB uitvoeren?

Wat is een GEB? Wanneer de aard van de persoonsgegevens of de verwerking voor de betrokkenen een waarschijnlijk hoog risico met zich meebrengt, ben je verplicht om voor de aanvang van de verwerking een risicoanalyse uit te voeren, een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (afgekort ‘GEB’). Een GEB is een instrument om ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: Waaraan moet ik denken wanneer ik samenwerk met anderen of mijn data deel?

Het delen van persoonsgegevens binnen de UGent Onderzoeksdata met persoonsgegevens kunnen onder bepaalde voorwaarden binnen de UGent gedeeld worden met met collega-onderzoekers (binnen of buiten je eigen onderzoeksproject) voor een verdere verwerking of hergebruik. Het is belangrijk om deze doorgifte van data te documenteren en te motiveren in het AVG ...    Lees verder

level: algemeen


Ethiek: Hoe vul ik de ethische vragenlijst in voor een BOF- of IOF-aanvraag?

Deze richtlijnen zijn bedoeld om aanvragers van BOF en IOF financiering te helpen bij het invullen van hun ethische vragenlijst (zie de bijlage onderaan deze bladzijde). Het spreekt vanzelf dat je onderzoek altijd moet voldoen aan alle toepasselijke EU, (inter)nationale wetten en voorschriften en aan het institutionele beleid van de ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: welke informatie moet ik opnemen in een informed consent formulier wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming van de betrokkenen?

Om rechtmatig te zijn, moet de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de rechtsgronden voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Indien de verwerking van persoonsgegevens binnen jouw onderzoeksproject gebaseerd is op toestemming van de betrokkenen als rechtsgrond, moet deze toestemming ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe registreer ik mijn verwerkingen van persoonsgegevens?

Waarom verwerkingsactiviteiten registreren? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als General Data Protection Regulation of GDPR) vereist dat alle verwerkingen van persoonsgegevens aan UGent en UZ Gent gedocumenteerd en geregistreerd worden in een ‘register van verwerkingsactiviteiten’, het AVG Register. Deze interne registratie vervangt de vroegere ‘aangifteplicht’ bij ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: waaraan moet ik denken bij het design van mijn onderzoek?

Privacy by design In de ontwerpfase van je onderzoek denk je doorgaans na over de inhoudelijke en methodologische aspecten ervan. Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is het belangrijk om in de ontwerpfase ook de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe ben ik transparant ten aanzien van de betrokkenen van mijn onderzoek?

Het informeren van de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (de betrokkenen) is één van de basisprincipes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) (‘transparantie’). Als onderzoeker is het jouw taak om deze informatie op een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm ...    Lees verder

level: algemeen


Nagoya: Hoe kan ik weten ik of mijn onderzoek onder het Nagoya-protocol valt?

Is het Nagoya-protocol relevant voor mij? Wanneer is deze pagina relevant? Zodra een van de onderstaande situaties van toepassing is. Ik wil biologisch materiaal overbrengen van het ene land naar het andere. Ik wil biologisch materiaal bemonsteren buiten Vlaanderen (zelfs in Wallonië). Biologisch materiaal wordt naar mij opgestuurd. Ik ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: Waar moet ik aan denken bij het gebruik van (online) surveytools?

Wanneer je voor het verzamelen van persoonsgegevens gebruik maakt van een (online) surveytool, moet jij er als onderzoeker over waken dat deze surveytool én jouw gebruik ervan conform is aan de AVG/GDPR. Hoe kan ik nagaan of een online surveytool GDPR-conform is? Vooraleer je een surveytool gebruikt, moet je nagaan ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: welke rechten hebben de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen kunnen gelden voor onderzoek?

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) definieert de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden als de betrokkenen. Je moet er als onderzoeker rekening mee houden dat de betrokkenen binnen de AVG verschillende rechten kunnen uitoefenen ten opzichte van hun persoonsgegevens. 1. Recht op informatie Je ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens De Europese wet die bekend staat als de “AVG”, is van toepassing op het gebruiken van persoonsgegevens. De vraag wanneer gegevens wel of niet “persoonsgegevens” zijn in de zin van deze wet is daarom van groot belang. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: waar moet ik aan denken wanneer ik gebruik maak van een mailinglijst/verzendlijst in het kader van mijn onderzoek?

Als onderzoeker maak je voor je onderzoek (bv. het versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan een survey/interview) of voor je onderzoeksactiviteiten (bv. het versturen van uitnodiging voor een event/conferentie) soms gebruik van mailinglijsten of verzendlijsten. Mailinglijsten of verzendlijsten bestaan uit postadressen of e-mailadressen (zelfs louter professionele emailadressen). Dit ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Wanneer je voor je onderzoek persoonsgegevens verwerkt, moet je rekening houden met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG: nieuwe Europese privacywetgeving De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018 en zorgt voor een modernisering van de wetgeving rond ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe lang mogen onderzoeksdata met persoonsgegevens bewaard worden?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie principe ‘opslagbeperking’). Het RDM-beleidskader van de UGent vereist dat onderzoeksdata bewaard moeten worden tot minimum 5 ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden?

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) worden verschillende rollen gedefinieerd bij de verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste rollen zijn:  verwerkingsverantwoordelijke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke verwerker Aangezien verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen hebben, is het belangrijk dat je deze rollen (samen met de andere partners ...    Lees verder

level: algemeen


Integer onderzoeken: wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Gent zet als toonaangevende onderzoeksinstelling hoog in op integer en kwaliteitsvol onderzoek. De informatie hierover staat op de webpagina Wetenschappelijke integriteit. UGent beschikt aangaande wetenschappelijke integriteit over een Beleidsplan wetenschappelijke integriteit (BWI) Commissie wetenschappelijke integriteit (CWI)   Meer informatie Ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe beveilig ik mijn data op een correcte manier?

Wanneer je persoonsgegevens verwerkt heb je de ethische én juridische verplichting om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens voldoende beschermd worden voor, tijdens en na je onderzoek. Het basisniveau van beveiliging moet altijd overeenkomstig het informatieveiligheidsbeleid van de UGent zijn. Specifiek voor elke verwerking of onderzoek kunnen echter bijkomende maatregelen noodzakelijk ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wie wordt beschouwd als kwetsbare personen?

In de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) wordt soms gesproken van kwetsbare natuurlijke personen.  Voorbeelden minderjaringen zwangere vrouwen ouderen mensen met psychische aandoeningen asielzoekers andersvaliden etnische minderheden zieken en patiënten Vaak gaat het over personen die handelingsonbekwaam zijn, personen die hun toestemming ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: Wat moet ik doen wanneer er sprake is van een datalek?

Een datalek is een veiligheidsincident dat de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van persoonsgegevens aantast. Mogelijke incidenten die kunnen leiden tot een datalek zijn: toegang tot persoonsgegevens door een onbevoegde derde; opzettelijke of onopzettelijke actie die de beveiliging van persoonsgegevens beïnvloedt; het verzenden van persoonsgegevens naar een onjuiste ontvanger; diefstal of ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: waar moet ik aan denken vooraleer ik bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerk?

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens) Sommige persoonsgegevens vallen onder de zogenaamde “bijzondere categorieën” van persoonsgegevens: dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of iemands seksueel gedrag of gerichtheid ...    Lees verder

level: algemeen


Nagoya: Wat moet ik doen om te voldoen aan de ABS-verordening van de EU?

Waarom is deze verordening er? De verordening implementeert het Nagoya-protocol voor gebruikers in de EU In de eerste plaats moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan het Nagoya-protocol. De ABS-verordening 511/2014 van de EU heeft tot doel ervoor te zorgen dat EU-burgers kunnen bewijzen dat zij het Nagoya-protocol naleven. ...    Lees verder

level: algemeen


Wetenschap: Spotting Bad Science

Infographic die het onderscheid illustreert tussen goede en slechte (pseudo-)wetenschap. Lees hier meer.    Lees verder

level: algemeen


AVG: Mag ik onderzoeksdata met persoonsgegevens delen met andere onderzoekers of instellingen wanneer mijn onderzoeksproject afgelopen is?

De AVG verhindert niet dat onderzoeksdata met persoonsgegevens na het onderzoek gedeeld kunnen worden met andere onderzoekers voor reproduceerbaarheid en hergebruik. Wat zijn de voorwaarden voor hergebruik van persoonsgegevens? Er moeten voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zoals pseudonimisering van de data, beperking van de toegang tot de data, ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: Waaraan moet ik denken bij de doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen of internationale organisaties?

Wanneer je binnen je onderzoek samenwerkt met onderzoekers, partners of instellingen gevestigd in een ander land, binnen of buiten de EU, moet je aandachtig zijn bij het toegankelijk maken, doorgeven en uitwisselen van persoonsgegevens. Dit geldt ook wanneer je beroep doet op  verwerkers of onderaannemers, zoals bijvoorbeeld voor het afnemen ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat zijn de basisprincipes?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation(GDPR) is gebaseerd op zes basisprincipes waarmee je rekening moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Basisprincipes 1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie Je bent verplicht om persoonsgegevens te verwerken op een transparante manier met respect voor alle wetten, reglementen en regels ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe zorg ik ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt?

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien aan één van de voorwaarden of rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is voldaan. Het is heel belangrijk om aan de start van je onderzoek de toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking aan te duiden (in ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: Waar moet ik aan denken wanneer ik persoonsgegevens verwerk van minderjarigen?

Minderjarigen (kinderen -18 jaar) hebben recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich vaak minder bewust zijn van hun rechten, de mogelijke risico’s en gevolgen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens. Transparantie Minderjarigen moeten geïnformeerd worden over welke persoonsgegevens over hen verzameld worden, waarvoor deze gebruikt zullen worden, wat ...    Lees verder

level: algemeen