Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 29 Gekozen categorie: Integer onderzoeken. Zoek in alle tips


Indicatoren in onderzoeksevaluatie

Indicatoren kunnen een evaluatie van onderzoeksprestaties snel, efficiënt en met een grote mate van objectiviteit ondersteunen. De eenvoud ervan maakt indicatoren bijzonder aantrekkelijk. Toch dienen ze voorzichtig te worden gebruikt want wetenschapsbeoefening is té complex om in één indicator te vatten. De Universiteit Gent stelde een leidraad op voor het ...    Lees verder

level: algemeen


Kwaliteit van een wetenschappelijk tijdschrift beoordelen

Onderzoekers kunnen uit tienduizenden tijdschriften kiezen om hun onderzoeksresultaten te verspreiden. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen welke betrouwbaar zijn. Generieke tips Think. Check. Submit is een checklist om je te helpen het juiste tijdschrift voor jouw onderzoek te selecteren. Heeft Web of Science het tijdschrift opgenomen? Heeft het ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: waarom is het belangrijk om mij te houden aan deze wetgeving?

Bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen Als je persoonsgegevens verwerkt is het jouw taak om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Hiervoor moet je de mogelijke risico’s verbonden aan de ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: waaraan moet ik denken bij het design van mijn onderzoek?

Privacy by design In de ontwerpfase van je onderzoek denk je doorgaans na over de inhoudelijke en methodologische aspecten ervan. Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is het belangrijk om in de ontwerpfase ook de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: welke informatie moet ik opnemen in een informed consent formulier wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming van de betrokkenen?

Om rechtmatig te zijn, moet de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de rechtsgronden voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Indien de verwerking van persoonsgegevens binnen jouw onderzoeksproject gebaseerd is op toestemming van de betrokkenen als rechtsgrond, moet deze toestemming ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe ben ik transparant ten aanzien van de betrokkenen van mijn onderzoek?

Het informeren van de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (de betrokkenen) is één van de basisprincipes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) (‘transparantie’). Als onderzoeker is het jouw taak om deze informatie op een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe registreer ik mijn verwerkingen van persoonsgegevens?

Waarom verwerkingsactiviteiten registreren? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als General Data Protection Regulation of GDPR) vereist dat alle verwerkingen van persoonsgegevens aan UGent en UZ Gent gedocumenteerd en geregistreerd worden in een ‘register van verwerkingsactiviteiten’, het AVG Register. Deze interne registratie vervangt de vroegere ‘aangifteplicht’ bij ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: Wanneer verwerk ik persoonsgegevens met een hoog risico en wanneer moet ik een GEB uitvoeren?

Wat is een GEB? Wanneer de aard van de persoonsgegevens of de verwerking voor de betrokkenen een waarschijnlijk hoog risico met zich meebrengt, ben je verplicht om voor de aanvang van de verwerking een risicoanalyse uit te voeren, een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (afgekort ‘GEB’). Een GEB is een instrument om ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: welke rechten hebben de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen kunnen gelden voor onderzoek?

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) definieert de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden als de betrokkenen. Je moet er als onderzoeker rekening mee houden dat de betrokkenen binnen de AVG verschillende rechten kunnen uitoefenen ten opzichte van hun persoonsgegevens. 1. Recht op informatie Je ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. enkele voorbeelden van 'gewone' persoonsgegevens zijn: naam, adres, e-mailadres, foto, ID-nummer, IP-adres, personeelsnummer, privé of professioneel telefoonnummer (wie-is-wie), login-gegevens, identificatiecookies, rekeningnummer, CV, loggegevens ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe lang mogen onderzoeksdata met persoonsgegevens bewaard worden?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie principe ‘opslagbeperking’). Het RDM-beleidskader van de UGent vereist dat onderzoeksdata bewaard moeten worden tot minimum 5 ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden?

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) worden verschillende rollen gedefinieerd bij de verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste rollen zijn:  verwerkingsverantwoordelijke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke verwerker Aangezien verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen hebben, is het belangrijk dat je deze rollen (samen met de andere partners ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Wanneer je voor je onderzoek persoonsgegevens verwerkt, moet je rekening houden met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG: nieuwe Europese privacywetgeving De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018 en zorgt voor een modernisering van de wetgeving rond ...    Lees verder

level: algemeen


Wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Gent zet als toonaangevende onderzoeksinstelling hoog in op integer en kwaliteitsvol onderzoek. De informatie hierover staat op de webpagina Wetenschappelijke integriteit.    Lees verder

level: algemeen


AVG: waar moet ik aan denken vooraleer ik bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerk?

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens) Sommige persoonsgegevens vallen onder de zogenaamde “bijzondere categorieën” van persoonsgegevens: dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of iemands seksueel gedrag of gerichtheid ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat wordt beschouwd als kwetsbare personen?

In de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) wordt soms gesproken van kwetsbare natuurlijke personen.  Voorbeelden baby’s en jonge kinderen zwangere vrouwen ouderen mensen met psychische aandoeningen asielzoekers andersvaliden etnische minderheden zieken en patiënten Vaak gaat het over personen die handelingsonbekwaam zijn, personen ...    Lees verder

level: algemeen


Auteurschap: 10 best practices

Denk je aan het schrijven van een publicatie: Consulteer de auteursrichtlijnen binnen je vakgebied en/of faculteit en ga na welk beleid het beoogde tijdschrift er op na houdt. Zorg dat de gemaakte afspraken steeds in overeenstemming zijn met dit beleid. Praat vooraf (dat is voor het eigenlijke schrijven een start ...    Lees verder

level: algemeen


Integer onderzoeken: wetenschappelijke integriteit

UGent beschikt aangaande wetenschappelijke integriteit over een Beleidsplan wetenschappelijke integriteit (BWI) Commissie wetenschappelijke integriteit (CWI)   Meer informatie Ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België UGent algemeen UGent BWI UGent CWI        Lees verder

level: algemeen


NVivo

NVivo, een softwareprogramma voor sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek, is het meest gebruikte programma voor kwalitatieve analyse in het Nederlandstalige gebied. Het is een veelzijdig programma met een uitgebreid gamma aan toegankelijke analyse-instrumenten, flexibel inzetbaar in de diversiteit aan kwalitatieve analysebenaderingen. Kwalitatieve analyse gebeurt vandaag vrijwel standaard met de hulp van een softwareprogramma. Kwalitatieve ...    Lees verder

level: algemeen


Wetenschap: Spotting Bad Science

Infographic die het onderscheid illustreert tussen goede en slechte (pseudo-)wetenschap:    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat zijn de basisprincipes?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation(GDPR) is gebaseerd op zes basisprincipes waarmee je rekening moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Basisprincipes 1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie Je bent verplicht om persoonsgegevens te verwerken op een transparante manier met respect voor alle wetten, reglementen en regels ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wanneer is deze van toepassing op mijn onderzoek?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is van toepassing wanneer jij (of jouw instelling/organisatie) persoonsgegevens verwerkt (d.w.z. verzamelt, vastlegt, ordent, structureert, opslaat, bijwerkt of wijzigt, opvraagt, raadpleegt, gebruikt...) in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onafhankelijk van de oorsprong van de persoonsgegevens wanneer jij (of jouw ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: hoe zorg ik ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt?

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien aan één van de voorwaarden of rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is voldaan. Het is heel belangrijk om aan de start van je onderzoek de toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking aan te duiden. De ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat moet ik doen bij een verdere/secundaire verwerking van persoonsgegevens?

Primaire vs. secundaire verwerking Bij verdere of secundaire verwerking van persoonsgegevens worden, in een onderzoeksproject, de persoonsgegevens niet rechtstreeks door jou bij de betrokkenen verzameld. Wanneer je binnen je onderzoek wel zelf de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen verzamelt met een specifieke doelstelling voor ogen, gaat het om een primaire ...    Lees verder

level: algemeen


AVG: wat verandert er ten opzichte van de vorige privacywetgeving?

Hoewel de hoofdlijnen van de vorige privacywetgeving grotendeels behouden blijven, brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) een aantal belangrijke veranderingen met zich mee.  1. Zelfverantwoordingsplicht De vroegere 'aangifteplicht' bij de privacycommissie werd vervangen door een 'zelfverantwoordingsplicht' waarbij je als onderzoeker zelf de verwerking van ...    Lees verder

level: algemeen


Retraction Watch: wat is het?

Geen enkele onderzoek(st)er wilt dat hun paper wordt ingetrokken. Er zijn veel redenen waarom dit kan gebeuren, zoals o.a.: Plagiaat van data, beelden en/of auteurschap Zelf-plagiaat Fouten in data, beelden, analyse, ... Het vervalsen of verzinnen van data en/of resultaten Ethische bezwaren ... Een publicatie kan ook ingetrokken worden als ...    Lees verder

level: algemeen


VIDEO DMPonline.be: How do I write a Data Management Plan?

DMPonline.be is an online tool to help Ghent University researchers write an effective Data Management Plan (DMP). This tip explains how to use this tool. What is a DMP? A Data Management Plan is a formal document that specifies how research data will be handled both during and ...    Lees verder

level: algemeen


VIDEO Research Data Management: What is RDM?

Research Data Management (RDM) is a broad term that encompasses all practices and actions to ensure that research data are secure, sustainable, and easy to find, understand and (re)use, not only during a research project, but also in the longer term. Taking proper care of data is an essential ...    Lees verder

level: algemeen


VIDEO The research data lifecycle: What is it?

The research data lifecycle is a key concept within Research Data Management (RDM). It describes the different stages research data go through before, during, and after a research project. Various data management activities take place within each stage of the data lifecycle, and the choices made in one stage influence ...    Lees verder

level: algemeen